Nhìn chung, đặc tính y lý của Propolis dựa vào các thành phần có trong nó như flavonoid, các vitamin, các chất khoáng, các nguyên liệu khác, vân vân. Flavonoid tan tốt trong cồn mà không tan trong nước, ngược lại, các chất khoáng và một số nguyên liệu khác thì lại tan tốt trong nước mà không tan trong cồn. Thêm nữa, các loại vitamin khác nhau thì tính tan cũng khác nhau, có loại tan tốt trong nước và có loại tan tốt trong cồn. Vì các lý do này [cồn + nước] đã được sử dụng để tăng hiệu quả tách chiết.


O: Chiết được phần lớn; ∆: Chiết được lượng trung bình; X: Chiết được lượng nhỏ
Phương pháp chiết
Flavonoid
Triterpenoid
Nguyên liệu khác
Các chất khoáng
Cồn + nước (WEEP)
Cồn
×
×
Nước
×
Supercritical Fluid
×
Micell hóa
×
×