- Địa chỉ: (hòm thư: 305-353) Thành phố Daejeon, Quận Yuseong, Phường Dokjin 150, Viện Năng lượng hạt nhân, Trung tâm BI.

Điện thoại: 042-862-4888/ Fax: 042-862-4887.

- Viện nghiên cứu: Thành phố Daejeon, Quận Yuseong, Phường Jeonmin 461-8 Daejeon Bioventuretown 506

- Điện thoại: 042-862-4888/ Fax: 042-862-4887.

- Văn phòng tại Seoul: Seoul, Quận Kangnam, Phường Suso, 724 Logeday building, phòng 1424.